Nieobecność pracownika tymczasowego

 

Twoja nagła nieobecność może spowodować poważne problemy organizacyjno- produkcyjne w zakładzie, dlatego w przypadku uzasadnionej niemożności stawienia się do pracy poinformuj jak najszybciej Capital Work, abyśmy w uzgodnieniu z Pracodawcą Użytkownikiem mogli zapewnić zastępstwo na czas Twojej nieobecności.

 

Pamiętaj jednocześnie, że zgodnie z przepisami kodeksu Pracy odmowa wykonania pracy lub nieusprawiedliwiona nieobecność jest podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

 

Nieobecność spowodowana chorobą

 • W przypadku choroby Pracownik Tymczasowy ma obowiązek poinformować o tym fakcie w dniu zachorowania zarówno Pracodawcę użytkownika jak i Capital Work. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do Capital Work najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego rozpoczęcia.
 • Pracownik Tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego ( po upływie okresu wyczekiwania), jeżeli podlega ubezpieczeniu chorobowemu ( Pracownicy Tymczasowi zatrudnieni na umowę o pracę podlegają takiemu ubezpieczeniu obowiązkowo, zatrudnieni na umowę zlecenie- dobrowolnie).
 • Okres wyczekiwania zależy od charakteru ubezpieczenia. Dla pracowników tymczasowych zatrudnionych na umowę o pracę okres ten wynosi 30 dni, dla ubezpieczonych dobrowolnie ( umowa zlecenia) 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu.
 • Do okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego może być wliczony poprzedni okres ubezpieczenia, jeżeli przerwa w odprowadzaniu składki nie przekroczyła 30 dni.
 • Okres wyczekiwania nie obowiązuje:
 • a) absolwentów szkół i wyższych uczelni (status absolwenta to okres 90 dni od daty ukończenia szkoły/ uzyskania dyplomu)
 • b) pracowników, którzy posiadają wcześniejszy, co najmniej 10- letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego
 • c) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy, z pracy albo podczas pracy.
 • W przypadku zakończenia świadzcenia pracy dla Capital Work, wypłatę zasiłku przejmuje właściwy Twojemu miejscu zamieszkania oddział ZUS.

 

Nieobecność spowodowana opieką nad dzieckiem

 • Pracownik tymczasowy wychowujący dziecko w wieku do lat 4 ma prawo do wykorzystania w roku kalendarzowym 2 dni zwolnienia od pracy, zachowując prawo do wynagrodzenia.
 • Prawo to przysługuje jednemu z rodziców, dlatego aby skorzystać z tego prawa wymagane jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień przez drugiego z rodziców.

 

Urlop pracownika tymczasowego

 

 • Pracownikowi Tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni. Jeśli umowy o Pracę Tymczasową spisywane są na okresy krótsze niż 30 dni, należy je sumować aż do otrzymania 30 dni pozostawania w dyspozycji Pracodawcy Użytkownika.
 • W przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego, Pracownikowi Tymczasowemu zostaje naliczone i wypłacone wynagrodzenie urlopowe. W przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego, Pracownikowi Tymczasowemu zostaje naliczony i wypłacony ekwiwalent urlopowy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez Pracownika Tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.
 • W celu skorzystania z prawa do urlopu wypoczynkowego pracownik tymczasowy wypełnia wniosek urlopowy dostępny w Capital Work. Daty urlopu wypoczynkowego należy uzgodnić zarówno z Capital Work, jak i z Pracodawcą Użytkownikiem.
 • Urlop wypoczynkowy nie przysługuje Pracownikowi Tymczasowemu za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy, przysługujący na podstawie odrębnych przepisów od przepisów „Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych” z dnia 9 lipca 2003 r.
 • Jeśli Pracownik tymczasowy chce skorzystać z prawa do urlopu okolicznościowego należy wówczas do wniosku urlopowego dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do skorzystania z takiego świadczenia np. akt ślubu, akt urodzenia dziecka, akt zgonu.
 • W przypadku skorzystania przez Pracownika Tymczasowego ze świadczenia urlopu okolicznościowego wówczas również zostanie naliczone i wypłacone wynagrodzenie urlopowe.